หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ


การจดทะเบียนพานิชย์ กรณีจัดตั้งใหม่


การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณี เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน


การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณี เลิกประกอบกิจการพานิชย์


การชำระภาษีป้าย


การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  (1)