หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
www.huayhear.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
พัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมอาชีพ งานการบริการ ความปลอดภัย
และส่งเสริมอุตสาหกรรมนำพาสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยเฮี้ย
นายแดนชัย กิตติวุฒิเมธี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สิบตำรวจตรีวิรัตน์ คงศรี
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
 
กองการศึกษาฯ
 


ส.ต.ต. วิรัตน์ คงศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายไพโรจน์ มูลติ๊ด
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ


นางเพ็ญนภา ทรงพุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นางมณี ทองแล
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเฮี้ย


นางปาณิสรา จันทร์ด้วง
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายเหนือ


นางจิตจำนง ระโส
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยสัมพันธ์


นางสุปราณี ศรีบุญเรือง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านห้วยเฮี้ย
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-889