หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเฮี้ย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
www.huayhear.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
พัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมอาชีพ งานการบริการ ความปลอดภัย
และส่งเสริมอุตสาหกรรมนำพาสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยเฮี้ย
นายด่วน จันทร์คีรี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
       
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพานและท่อระบายน้ำ
    การสร้างจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยการจราจร
    ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจร
    ปรับปรุง ขยายเขต พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
    ติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสายในหมู่บ้าน
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและประปาภูเขาให้ทั่วถึง
    จัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
 
       
 
       
    ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกระดับ
    ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์การต่างๆ ในตำบลห้วยเฮี้ย
    ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กเยาวชนและองค์กรสตรี
    ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของ ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าชุมชน อาชีพ
    ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ ศูนย์สาธิตการตลาด และร้านค้าชุมชนขึ้นใหม่
    สงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ประสบภัยเดือดร้อน
    ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
    พัฒนาระบบการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 
       
 
       
    เพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง
    การจัดการระบบและการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอย
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะมูลฝอย
    ควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษ
    ดิน แหล่งน้ำ และป่าไม้
    การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
 
       
 
       
    พัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    พัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-000-212